miércoles, 26 de octubre de 2011

¿Tener dinero lleva a la Democracia? o ¡Tengo tanto dinero que no se en que gastarlo!


25-10-2011 / 16:41 h
Tarragona, 25 oct (EFE).- Los vecinos de Ascó (Tarragona) decidirán por votación popular a qué dedicarán 200.000 euros del presupuesto municipal del 2012, según informa el consistorio.
El ayuntamiento ha iniciado hoy el proceso de presupuesto participativo, por el que cualquier vecino de Ascó mayor de 15 años podrá decidir a qué se dedica una parte del presupuesto municipal del 2012, en concreto de 200.000 euros.
Este proceso se inicia con una campaña informativa que finalizará el 27 de octubre con una presentación pública, a partir de la cual la ciudadanía podrá elaborar las propuestas que desee, que se debatirán en una jornada participativa y sometidas a votación entre el 15 y el 18 de diciembre.
Las propuestas presentadas deberán ser legales, referirse a competencias locales, costar menos de 200.000 euros, ser concretas, económicamente evaluables y técnicamente viables, no referirse a subvenciones o planes de ayuda o gastos ordinarios del ayuntamientos, y ser sostenibles y no discriminatorias.
Una comisión integrada por representantes políticos y técnicos municipales velará por este proceso, y en enero se presentarán las propuestas ganadoras, que el consistorio se compromete a sacar adelante. EFE
Original: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=975202

lunes, 17 de octubre de 2011

Noticia recibida por email


UN RETARD CARÍSSIM PER FLIX
L'Ajuntament de Flix deixarà de cobrar 329.489,75 € corresponents al 28,40 % del ICIO per l'instal·lació del PARC SOLAR LA DEVESA, de moment.

El passat 29 de setembre de 2011 es va celebrar un Ple a l’Ajuntament de Flix.
Un Ple que, amb els  2 únics punts que l’equip de Govern va incloure en l’ordre del dia, estava previst que durés uns 8 minuts, la bateria de preguntes que des de CIU vam presentar va fer que aquest  Ple tingues una durada de mes d’una hora.

De totes les  preguntes que es van realitzar  a l’Equip de Govern, la major part  van quedar sense resposta ja que  es van acollir al dret de poder respondre en plens futurs.

Mol sovint els temes tractats en la Sala de Plens no traspassen les quatre parets d’aquella sala i, donat que creiem que, més enllà del que va sortir a l’endemà per Ràdio Flix, cal explicar amb pels i senyals tot aquest procés per tal de poder entendre’l en la seva totalitat, hem estimat convenient el fer aquest article per tal d’aclarir algun concepte inherent al tema que ens ocupa.

Una de les preguntes que va crear més polèmica i que creiem que pot portar cua, va ésser la que vam  efectuar en relació a la liquidació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres efectuats a les empreses propietàries que van construir el Parc Solar de la Devesa.

Estem parlant de l’impost que està obligat a pagar tothom quan fa qualsevol tipus d’obra, i tothom vol dir ciutadans i empreses.

En aquest cas el que es tractava era de la liquidació de l’impost a les 88 societats propietàries de les 880 plaques solars que integren la primera fase del Parc Solar de la Devesa.

El nou Govern de l’Ajuntament de Flix va entrar  al juny d’aquest any i la seva Junta de Govern  va decidir tramitar el que considerar que encara estava pendent de liquidar, els impostos derivats de les obres fetes al Parc Solar de la Devesa.

Cal recordar que en una primera fase acabada l’any 2007 es van instal·lar 880 plaques que, en grups de 10, pertanyien a 88 propietaris diferents.

Segons paraules pròpies del alcalde Sr. Mur en la referida sessió plenària, en els anys 2008 i 2009 no estava clara la normativa referent si es podia  aplicar aquest impost a la totalitat de l’obra efectuada o no, però amb paraules pròpies del alcalde, sí que ja estava clara aquesta normativa a partir del 2010, en el sentit de poder aplicar aquest impost en la seva integritat.

Tant és així que l’Ajuntament de la Fatarella, amb el mateix tipus de conflicte, referit en el seu cas a la construcció en el seu terme municipal d’un Parc Eòlic, va interposar un recurs davant del Tribunal Superior de Catalunya, el qual va donar la raó a l’Ajuntament de la Fatarella els primers dies del gener d’aquest any, sentencia que va possibilitar que aquest ajuntament cobrés els 638.000 euros que en el seu dia van reclamar.


Amb aquests precedents en Junta de Govern del 12/07/2011 s’aprova liquidar els impostos pendents a 24 propietaris,
                   
                                  Total.- 316.310,16 euros

En una altra Junta de Govern, la celebrada el 19/07/2011, s’aprova liquidar els impostos pendents a 39 propietaris,

                                  Total.- 514.004,01 euros

Ja en una tercera Junta de Govern, concretament el 28/07/2011, s’aprova liquidar els impostos pendents a 25 propietaris,

                                  Total.- 329.489,75 euros

 Les 88 reclamacions fetes per el mateix import de 13.179,59 euros cadascuna.

 Total: 1.159.803,90 euros

Totes aquestes dades estan incloses a les actes de les sessions aprovades en les referides Juntes de Govern.

Posteriorment, i també referendades en les corresponents actes aprovades, en Junta de Govern del 13/09/2011 s’anul·len 25 de les liquidacions fetes  al·legant les empreses  reclamades que se’ls hi havia fet la comunicació de la reclamació fora de termini.

Aquestes liquidacions anul·lades sumen  329.489,75 euros.

L’article 66 de la Llei General Tributària disposa que prescriurà als 4 anys, entre d’altres, el dret de l’administració per a determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació, és a dir, la llei determina un termini màxim de quatre anys per a reclamar el pagament de l’impost un cop s’ha certificat el final d’obra.


Observant detingudament la informació facilitada en les actes de la Comissió de Govern referent  als recursos presentats per les empreses reclamades, us podeu  adonar d’unes circumstancies, si més no, curioses.


Quantitat
liquidada

Data
certificació
final
d’obra

Data
notificació
13.179,59
27-06-2007
18-07-2007
13.179,59
16-07-2007
18-07-2007
13.179,59
16-07-2007
18-07-2007
13.179,59
24-07-2007
25-07-2007
13.179,59
24-07-2007
25-07-2007
13.179,59
24-07-2007
25-07-2007
13.179,59
24-07-2007
25-07-2007


Quantitat
liquidada

Data
certificació
final
d’obra

Data
notificació
13.179,59
27-06-2007
18-07-2007
13.179,59
16-07-2007
18-07-2007
13.179,59
16-07-2007
18-07-2007
13.179,59
24-07-2007
25-07-2007
13.179,59
24-07-2007
25-07-2007
13.179,59
24-07-2007
25-07-2007

Quantitat
liquidada

Data
certificació
final
d’obra

Data
notificació
13.179,59
27-06-2007
18-07-2007
13.179,59
27-06-2007
18-07-2007
13.179,59
27-06-2007
18-07-2007
13.179,59
16-07-2007
18-07-2007
13.179,59
16-07-2007
18-07-2007
13.179,59
16-07-2007
18-07-2007
13.179,59
16-07-2007
18-07-2007
13.179,59
24-07-2007
25-07-2011
13.179,59
24-07-2007
25-07-2011
13.179,59
24-07-2007
25-07-2011
13.179,59
24-07-2007
25-07-2011
13.179,59
24-07-2007
25-07-2011


Cal observar detingudament la casualitat de les dates de Certificació final d’obra i la Data de notificació. Transcorreguts quatre anys de les certificacions de final d’obra de totes les obres, les notificacions es fan en setmanes diferents, sempre amb una diferencia de quatre anys i uns dies, terminis suficients per a que aquests drets estiguin prescrits.

Ens dona que pensar que les demés empreses també presentaran al·legacions en el mateix sentit.

El dia següent l’alcalde Sr. Mur  pels micròfons de Ràdio Flix explicava que, contràriament al que s’havia dit en la sala de Plens, era l’acció del seu govern la que possibilitaria que l’Ajuntament tingues la possibilitat de poder cobrar o no les liquidacions que encara resten pendents.

El  que  realment  si que és innegable, és que l’acció del govern de l’Alcalde (govern format per el PSC i ERC), ha possibilitat  que, de moment l’Ajuntament de Flix ha deixat d’ingressar 329.489,75 euros, i  de seguir així  anem pel camí de perdre, per alguna estranya raó, 1.159.803,90 euros.

Grup Municipal de CiU


Enlace original: http://parlem-ne-flix.blogspot.com/2011/10/un-retard-una-mica-car-el-passat-29-de_2488.html

martes, 4 de octubre de 2011

España propone como reserva de la biosfera a las Tierras del Ebro


La Unesco tendrá que decidir si los valores naturales del humedal son suficientes para ignorar la presencia en la zona de la central nuclear de Ascó y el embalse contaminado de Flix


AURORA MUÑOZ - Madrid - 03/10/2011

El Comité Español del Programa MaB -Man and Biosphere- ha propuesto a la UNESCO que designe a las Tierras del Ebro como reserva de la biosfera, junto con otras tres candidatas: la Isla de la Gomera, Las Ubiñas-La Mesa (Asturias) y La Granja de San Idelfonso (Madrid).


La obtención de este reconocimiento exige un compromiso del territorio con la conservación y el desarrollo sostenible que ha sido puesto en tela de juicio por algunas asociaciones ecologistas como SEO/BirdLife quienes han recordado que la zona laureada incluye la central nuclear de Ascó, el embalse contaminado de Flix y además, se baraja la posibilidad de que se instale allí un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares, así como un parque eólico marino que pondría en peligro a las aves migratorias.

"La Generalitat tiene que hacer los deberes si pretende que en París -sede de la Unesco- tomen en serio su propuesta", estima Juan Carlos Atienza, coordinador de Conservación de SEO/BirdLife. El ecologista ha puesto sobre la mesa una larga lista de tareas pendientes que incluyen una mayor vigilancia de la caza furtiva y la ampliación de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) a los arrozales, donde habitan especies protegidas como la garceta grande, la garcilla cangrejera y el flamenco. "Los agentes forestales han denunciado que se practica la caza en barraca con liga y en época prenupcial, a pesar de estar prohibido por la normativa comunitaria", protesta.

Atienza, que estuvo presente en la reunión del MaB, asegura que el propio secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, mostró sus dudas ante el comité: "Dijo que la central nuclear era el menor de los problemas y mencionó otros prioritarios como la aprobación del plan de cuenca o la aglomeración de parques eólicos".

La Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat se defiende de las críticas y asegura que el Delta del Ebro -considerado el tercer humedal más importante de Europa-, el macizo de Els Ports, la reserva de Sebes, la sierra de Cardó, los espacios de la Batalla del Ebro y el patrimonio geológico de la Terra Alta son suficiente prueba de la importancia natural, paisajística e histórica de estos terrotorios.

"La Reserva de la Biosfera no es una figura normativa, es una oportunidad para revalorizar nuestro patrimonio", explican fuentes de la Conselleria, donde ven esta candidatura como un impulso para los segmentos económicos más vinculados al paisaje, la agricultura y la pesca.

El programa MaB pretende armonizar los valores naturales con el desarrollo humano, a partir de modelos sostenibles ambientalmente y económicamente, zonificado el territorio en tres niveles diferentes: los espacios núcleo (zonas de elevada protección ambiental, como los parques naturales), los espacios tampón (Red Natura 2000) y las zonas de transición (el resto de la matriz territorial).

En la zona de transición se pueden desarrollar actividades industriales, infraestructurales o agrícolas, lo que compatibilizaría el nombramiento con la existencia de la central de Ascó, que produce el 60% de la energía con la que se abastece Cataluña. Ese fue el mismo argumento que empleó la Unesco para autorizar el nombramiento de reserva de la biosfera en otro territorio alemán que emplaza una planta nuclear.

El comité español está decidido a vender todas las dificultades para sumar las Tierras del Ebro a los 43 espacios que ya han sido declarados Reserva Mundial de la Biosfera en el país. De hecho, la Generalitat lleva estudiando la opción desde 2006 y actualmente la candidatura está impulsada por 70 instituciones socioeconómicas y de 55 administraciones locales.

Las cuatro comarcas que componen las Tierras del Ebro abarcan 370.000 hectáreas en las que se inscriben dos parques naturales: Delta del Ebro y Puertos de Tortosa-Beceite, además de otras zonas protegidas. El reconocimiento como Reserva de la Biosfera serviría para cohesionar este patrimonio bajo la misma categorización.

Esta última reunión del MaB ha servido también para que el ministerio de Medio Ambiente informase de que las reservas de Bardenas Reales (Navarra), Cabo de Gata-Níjar (Andalucía), Montseny (Cataluña), Ordesa-Viñamala (Aragón), Somiedo (Cantabria) y Urdaibai (País Vasco) han pasado la revisión del Consejo Internacional de Coordinación del Hombre y Biosfera de forma "satisfactoria". También se han aprobado, las directrices para el convenio de colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para las reservas de la biosfera en 2012.

¿Qué importa si el gato es blanco o negro, con tal de que cace ratones?

¿Cómo se pronuncia Flix?


"No et limitis a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu" Vicent Andrés Estellés